מצא את השטיח שלך!
ייעוץ אצלך בבית לפגישת ייעוץ

שירות לקוחות

השימוש באתר "מרבדים www.marvadim.co.il" (”האתר") כפוף להסכמתך לתנאי תקנון זה.
באם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר. שימוש באתר מהווה הסכמתך בפועל לתנאים המפורטים להלן:

מבוא

1. תקנון זה מציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין המשתמש לבין האתר.
 
2. תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על-ידי האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. אתה ("המשתמש") מסכים להיות כפוף לשינויים אלה.
 
3. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין מפעילי האתר  / דויד עובדיה ("הצדדים").
 
5. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין.

הזכות / כשרות להשתמש באתר

6. הזכאות להשתתף בהליך מכירה של שטיחים ו/או שירותים באתר תהיה לכל אדם אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
    א. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
    ב. מלאו לו 18 ואילך.
    ג. יש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה.
    ד. יש ברשותו חשבון בנק וכרטיס אשראי פעיל.
 
7. במידה והינך קטין (כלומר טרם מלאו לך 18 שנה) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 
8. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

סודיות ואבטחת מידע

9. מסירת פרטים אישיים נעשית עפ"י רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם.
 
10. מטרת מסירת הפרטים האישיים הינה לאפשר למפעיל האתר לספק את המוצרים למשתמש, לשפר את השירות, ליצור קשר עם המשתמש, לעדכנו לגבי מבצעים וללמוד ממנו על גמירות הדעת שלו בנוגע לביצוע העסקה.
 
11. מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 
12. במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר עשוי להישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות.
 
13. מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות  מחמירים ביותר על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 
14. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן  המחמיר ביותר הקיים. אם זאת, בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 
15. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או להזמין אותנו אליכם למען ביצוע וסגירת העיסקה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

שימוש בתכנים ובמידע

16. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המוצג באתר. 
 
17. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר. 
 
18. לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.
 
19.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
 
תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
תכנים בעלי אופי פרסומיו/או מסחרי.
תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.

רכישות באתר

20. כדי לרכוש מוצר ו/או שירות באתר יש לבצע הרשמה אלא אם הלקוח מוגדר כלקוח רשום.
 
21. תוך 24 שעות לאחר ביצוע רכישה, המשתמש יקבל אישור בדואר אלקטרוני לגבי ביצוע העסקה. יש לציין כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע עסקה ואינו מחייב את מפעילי האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב ו/או עיבוד הנתונים של מפעילי האתר יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 
22. רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי או ביצוע תשלום  בפגישה שנקבעה בין הלקוח לבין נציג מהחברה ("התשלום"), ובו ניתן האישור לחייב את כרטיס האשראי..
 
23. מועדי אספקה יחלו רק לאחר התשלום או ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי.
 
24. מסירת פרטי כרטיס אשראי על ידי משתמשים אשר לא אושרו ו/או נדחו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת האתר. המשתמש יכול להסדיר את התשלום באישור האתר. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו מפעילי האתר זכאים לבטל את ההזמנה.
 
25. במקרה בו משתמש ביצע עסקה באתר אך בחר שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, והעדיף להשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
 
26. דמי משלוח כלולים במחיר , ואין חיוב נוסף בגינם.

אחריות האתר

27. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בחברה ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.

אספקת מוצרים ו/או שירותים

28. המוצרים ו/או שירותים יסופקו למשתמש בהתאם לתנאים שצוינו באתר.
 
29. זמן האספקה מתייחס לימי עבודה ואינו כולל ימי שישי, שבת וחגי ישראל.
 
30. במקרה והלקוח מבקש לבטל את העיסקה הוא יקבל זיכוי ולא יחויב בדמי ביטול או קנס כלשהו.
 
31. מפעילי האתר ידאגו לאספקת כל מוצר ו/או שירות הנרכש על ידי משתמש באתר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים ו/או השירותים.
 
32. מפעילי האתר מתחייבים לספק אך ורק מוצרים ו/או שירותים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר.
 
33. מפעיל האתר  לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מפעיל האתר ו/או של הספקים.

 אחריות מוצרים

34. כל השטיחים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, ומיובאים ישירות מהיצרנים שלהם, עם תגיות מקוריות המפרטות את כל האינפורמציה הרלוונטית של כל שטיח.
 
35. המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת מקוריות,  בה יפורטו  כל הנתונים של השטיח,  ובנוסף אופי האחריות ומשכה. 
 
36. שטיח שנפגם ו/או נפגע כתוצאה  מלחות, רטיבות, הצפה, טיפול לא נכון , או שימוש בלתי סביר  בשטיח, אזי השטיח יתוקן (ככל שיתאפשר) על חשבון הלקוח. במקרה של ויכוח בין הצדדים לעניין זה מוסכם בין הצדדים שהוויכוח יצומצם לגובה דמי התיקון שיידרש הלקוח לשלם.
 
37. המשתמש באתר מצהיר שקרא והבין את הוראות הטיפול והתחזוקה בשטיחים בעבודת יד הנמצאות באתר.
 
38. המשתמש מצהיר כי תוכן  שני הסעיפים הקודמים הובאו לידיעתו וכי לא תהא לו כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

ביטול עסקה

39. משתמש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
 
(א) ביטול עסקה ע"י משתמש לפני משלוח המוצר ו/או תחילת אספקת השירות: במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, הוא יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או   באמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר ("הודעת ביטול") ללא חיוב כלשהו.
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 5% ממחיר המוצר שנרכש או 50 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 
(ב) ביטול עסקה ע"י מפעילי האתר לפני משלוח המוצר ו/או תחילת אספקת השירות:
במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי), תוך 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, יהיו רשאים מפעילי האתר לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 
(ג) ביטול לאחר משלוח המוצר ו/או אספקת השירות:
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו ו/או השירות בוצע, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, הלקוח יוכל לשלוח את המוצר למשרדי ההנהלה של מרבדים, לידי דויד אשכנזי.
במקרה זה יוחזר ללקוח כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% מהעסקה, אך לא יותר מ- 100₪.
 
(ד) ביטול כתוצאה מפגם :
על המשתמש חלה חובה לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והוא קיבל את המוצר במצב פגום, לא תקין, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על ידי הודעת ביטול (הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן). על המשתמש לפרט את סיבת הביטול. 
במקרה שהביטול אכן מוצדק, מפעילי האתר יחליפו את המוצר הפגום במוצר אשר אינו פגום. במידה ואין ביכולתו לעשות זאת, יזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי, לרבות דמי המשלוח ששולמו עבור אספקת המוצר.
בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או יפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג להחליף את המוצר.
 
(ה) ביטול מכירה עקב חריגה מזמן האספקה:
במקרה של חריגה בזמן האספקה מעבר ל- 5 ימי עסקים יהיה רשאי מבצע הפעולה לבטל את העסקה ולקבל בחזרה את מלוא דמי הרכישה ודמי המשלוח אם היו. בכל מקרה, לא תהא לו כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 
(ו) ביטול מכירה ע"י מפעיל האתר והפסקת פעילות האתר:
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" (לרבות תקלות במערכות תקשורת, במחשב, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני, גורמים אחרים אשר אינם בשליטת מפעילי האתר), נבצר ממפעיל האתר לעמוד בהתחייבות כלשהי, יהיו מפעיל האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המשתמש.
 
40. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5%, אך לא למעלה מ-100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק. אם סופק המוצר , חלה על הלקוח, חובת החזרת המוצר אל הנהלת מרבדים / דויד עובדיה .מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 
41. האתר יהא רשאי לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
       א. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
       ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
       ג. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
       ד. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
       ה. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
        ו. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
 
           הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 
42. אין אפשרות להחזיר מוצר אשר נפגם, נפגע, נגרם לו נזק מכל סוג שהוא על ידי המשתמש.
 
43. אין אפשרות להחזיר מוצר אשר אריזתו המקורית נפתחה או נפגמה בכל צורה שהיא אלא אם כן הרוכש היה צריך לפתוח את האריזה כדי לגלות את הפגם במוצר. תנאי זה יחול במקרה והחברה תבקש את אישור הלקוח לקבל את השטיח ישירות מהיצרן בחו"ל, דרך חברת הבלדרות עימה עובדת החברה, וביקשה  בכתב או בע"פ מהלקוח להמתין עד אשר נציג מהחברה יגיע  לעזור ללקוח לפרוש את השטיח בבית הלקוח. 
 
44. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים ו/או שירותים שהוכנו / הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (כגון  הזמנת שירות המחשה, או הזמנה של שטיח במידה המותאמת במיוחד עבור הלקוח).
 
45. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום עסקה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים מפעילי האתר לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור מפעיל האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שנגרם למשתמש או למישהו מטעמו לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. למשתמש לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר ו/או השירות. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים במידה ויתעורר וויכוח או תביעה בין הצדדים.
 
46. במידה ותימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו , במחירו , בתנאי התשלום או בכל פרט בפרסום המוצר רשאים מפעילי האתר לבטל את העסקה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים  של עד 5% בצבע השטיחים שבין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

47. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות העיצוב הגרפי, האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, בסיסי הנתונים, רשימת המוצרים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של האתר ובעליו, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
 
48. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ בכל דרך אחרת: (א) כל ו/או חלק מן הרכיבים (ב) כל ו/או חלק מן התכנים המצויים באתר ו/או מידע מקושר ו/או תכני צד שלישי למטרות שאינן חוסות תחת השימוש ההוגן מבלי לקבל הרשאה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. 
 
49. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או במקום אחר מבלי לקבל הרשאה מפורשת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה במידה ו תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה בדרך כלשהי.
 
50. השם "מרבדים" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמו של האתר וסימני המסחר שלו – הינם רכוש של דויד עובדיה, הבעלים של חברת מרבדים. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
 
51. אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילי האתר נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש.

תנאים כלליים

52. תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר. הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. 
 
53. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.
 
54. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה.
 
55. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו. 
 
56. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.
 
57 .רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
58. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא עלפי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מפעיל האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, מפעיל האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

שינוי התקנון

59. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

סמכות שיפוט

60. מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון יהיה בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב או ירושלים.
השארת פרטים מהירה:

חברת קידום באינטרנט חברת קידום באינטרנט
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support